Op de fiets – De IJssel Deventer

Droogte

Nu wij voor een groot deel van het jaar op de Veluwe verblijven pakken wij zoveel als mogelijk de fiets (e-bike) voor een toer door de natuur. De fietsroutes stippel ik uit via de routeplanner van Route.nl of tegenwoordig Routiq geheten. Daarbij zoek ik de kleinst mogelijke paadjes waar (ook) gefietst mag worden. Wat arbeidsintensief maar veelal leidend tot avontuurlijke cq off road ritten. Voor de route van vandaag koos ik voor het gemak. Of te wel, ik prikte vanaf onze uitvalbasis een rondje knooppunten langs de IJssel en Deventer. Een route met een totale lengte van net geen 60 kilometer. Een thema of titel heeft deze tocht niet direct. De term ‘Droogte’ zou vandaag evenwel op zijn plaats zijn. In Nederland heeft het op het moment van schrijven al geen tijden meer geregend.

Afwisselende fietspaden door afwisselende omgevingen

Lakenvelders

De route voert ons vanuit Emst naar Vaassen en door de polders naar Terwolde. De fietspaden door de polder zijn mooi aangelegd. Een aantal daarvan wordt omgeven door hoge bomen. Het bladerdak geeft een welkome schaduw op deze warme dag. Ook de route door de polder is heeft genoeg te bieden, zoals oude boerderijen en uitgestrekte maisvelden. Helaas is door de aanhoudende droogte weinig meer over van het groene gras. Zo zoekt een groepje Lakenvelder koeien naar het laatste sprietje groen. Gelukkig heeft de boer een voederwagen staan met hooi. Water halen de koeien uit een automaat.

Lakenvelder koeien op zoek naar schaduw en naar gras

Fleurig Rustpunt

Even verderop passeren wij een Rustpunt op een wel heel mooi perceel. Het is niet alleen een Rustpunt, maar ook een natuurtuin van de Gatherhof. Het Rustpunt zelf is gesitueerd in een oude Pipo-wagen waar je voor slechts één Euro koffie en thee kunt nemen. Je kunt er ook zitten en de vele folders inzien. Er is veel informatie over bijen, honing en het werk van de imker. De eigenaren van de Gartherhof zijn dan ook bijenliefhebbers in hart en nieren. Zo richtten zij een imker vakhandel op en beheren sinds kort een Bijen-Beleefcentrum. Wij laten dit voor wat het is en kiezen voor een wandeling door de enorme tuin. Hierin is van alles te vinden. Vruchtenstruiken, vakken met allerlei groenten en een pluktuin. Bij dit alles is ook informatie te lezen waardoor deze natuurtuin ook een leertuin is. In de tegenoverliggende boerderij is een winkeltje waar allerhande bijenproducten te koop. Althans…..wanneer het winkeltje geopend is.

Een Rustpunt in een natuurtuin van de Gartherof – Vaassen
In de Pipo wagen kun je op verhaal komen

Lage waterstand in de IJssel

Bij het plaatsje Terwolde fietsen wij de dijk langs de IJssel op en rijden wij richting Deventer. Al snel zien we met eigen ogen hoe laag het water staat in de IJssel of… hoe weinig water er in de IJssel stroomt. Even verderop ligt een groepje koeien op de, door de lage waterstand, ontstane stranden. Een bizar gezicht!

Dramatisch lage waterstand in de IJssel – Terwolde
Koeien op de oever van de IJssel bij Deventer

Verloren fietsen

Om aan dek te komen van het pontje bij de Worp moeten wij met eerst een flinke afdaling maken met de fiets. Ook hier ligt het water namelijk een heel stuk lager dan normaal. Langs de kade, waar normaal veel onder water verdwijnt, komen nu voorwerpen te voorschijn zoals fietsen, veel fietsen. Opnieuw een bizarre gewaarwording.

Lage waterstand geeft gedumpte fietsen prijs

Bijtjes

Onderweg naar Deventer verlekkeren wij ons al bij de gedachte om in de keuken van dè Deventer Koekwinkel plaats te nemen. Wij kunnen de Bijtjes, bij wijze van spreken, al bijna proeven. Groot is de deceptie als wij lezen dat er (uitgerekend) vandaag geen horeca was in het winkeltje. Gelukkig is het winkeltje wel geopend en kunnen wij de geliefde Bijtjes kopen. Zo kunnen wij alsnog ervan genieten, ook al is dat in onze stacaravan. Na een korte wandeling rondom de Brink stappen wij weer op de fiets.

Deventer – Museum De Waag aan de Brink, gezien vanaf de Wilhelminafontein

Schipper mag ik overvaren

Op weg naar het Veer Olst Wijhe fietsen wij langs de IJssel, maar helaas blijft de rivier voor ons uit het zicht. De IJssel wordt voor een overgroot deel van ons fietspad gescheiden door een dijk en een drukke verkeersweg. Bij een volgende keer gaan wij deze route tegenovergesteld volgen, zodat wij aan de goede kant van de IJssel fietsen. Bij het plaatsje Olst steken wij de IJssel over en opnieuw zien wij de gevolgen van de enorme lage waterstand….

De IJssel heeft zich bij het Olsterveer teruggetrokken

Op de terugweg

Vanaf het veer genieten wij weer van de vele fraaie fietspaden en de afwisselende omgeving waar wij doorheen fietsen.

Een fietspad waar het goed fietsen is
Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten

TRANSLATION 🇬🇧

Dryness

Now that we stay in the Veluwe for a large part of the year, we take the bicycle (e-bike) as much as possible for a tour through nature. I map out the cycling routes using the route planner of Route.nl or nowadays called Routiq. I also look for the smallest possible paths where you can (also) cycle. Somewhat labour-intensive but often leading to adventurous or off-road rides. For today’s route, I chose convenience. In other words, I picked a round of junctions along the IJssel and Deventer from our base. A route with a total length of just under 60 kilometers. This tour does not immediately have a theme or title. However, the term ‘Drought’ would be appropriate today. At the time of writing, it has not rained in the Netherlands for a long time.

Lakenvelders

The route takes us from Emst to Vaassen and through the polders to Terwolde. The cycle paths through the polder are beautifully laid out. Some of them are surrounded by tall trees. The canopy provides a welcome shade on this hot day. The route through the polder also has plenty to offer, such as old farms and extensive maize fields. Unfortunately, due to the ongoing drought, little of the green grass is left. For example, a group of Lakenvelder cows searches for the last blade of green. Fortunately, the farmer has a feed wagon with hay. The cows get water from a vending machine.

Colorful resting point

A little further on we pass a Rest Point on a very beautiful plot. It is not only a rest point, but also a natural garden of the Gatherhof. The Rustpunt itself is located in an old Pipo wagon where you can take coffee and tea for just one Euro. You can also sit there and view the many brochures. There is a lot of information about bees, honey and the work of the beekeeper. The owners of the Gartherhof are bee lovers in heart and soul. For example, they set up a specialist beekeeper trade and recently managed a Bee Experience Center. We leave this for what it is and opt for a walk through the enormous garden. You can find everything here. Fruit bushes, boxes with all kinds of vegetables and a picking garden. All this also includes information that makes this nature garden also a learning garden. In the opposite farm is a shop where all kinds of bee products for sale. At least…..when the shop is open.

Low water level in the IJssel

At the town of Terwolde we cycle up the dike along the IJssel and drive towards Deventer. We soon see with our own eyes how low the water is in the IJssel or… how little water flows in the IJssel. A little further on is a group of cows on the beaches that have arisen due to the low water level. A bizarre sight!

Lost bikes

To get to the deck of the ferry at the Worp, we first have to make a big descent by bike. The water here is also a lot lower than normal. Along the quay, where a lot normally disappears under water, objects such as bicycles, many bicycles, now appear. Another bizarre sensation.

‘Bijtjes’

On our way to Deventer, we are already delighted at the thought of taking a seat in the kitchen of the Deventer Koekwinkel. We can almost taste the Bijtjes, so to speak. Great is the deception when we read that there was (of all) no catering in the shop today. Fortunately, the shop is open and we can buy the beloved Bijtjes. This way we can still enjoy it, even if it is in our mobile home. After a short walk around the Brink we get back on our bikes.

Skipper can I sail over

On the way to Veer Olst Wijhe we cycle along the IJssel, but unfortunately the river remains out of sight for us. The IJssel is largely separated from our cycle path by a dike and a busy road. Next time we will follow this route in the opposite direction, so that we cycle on the right side of the IJssel. At the town of Olst we cross the IJssel and again we see the consequences of the enormous low water level….

On the way back

From the ferry we enjoy the many beautiful cycling paths and the varied environment through which we cycle.

Jouw reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s