de IJssel – een eerste verkenning

De IJssel, mijn eerste verkenningstocht

De IJssel wordt door velen beschouwd als de mooiste rivier in Nederland. Of dit ook werkelijk zo is kan ik niet nu nog niet beamen noch ontkennen. Daarvoor ken ik deze meanderende rivier door de Provincie Overijssel en Gelderland nog niet goed genoeg. Nog niet, maar daar komt zeker snel verandering in.

De IJssel bij Welsum gezien vanaf de drone

Veelbelovend

Als inwoner van de Provincie Utrecht kom ik vaak en erg graag in de uiterwaarden van de nabij gelegen rivier de Lek. De Lek tussen Vianen en Wijk bij Duurstede heb ik in de afgelopen jaren goed leren kennen. Een gebied dat mij een bijna onuitputtelijke bron van fotomogelijkheden biedt. Nu, sinds een jaar, verblijven wij een groot deel van het jaar in de Provincie Gelderland met de IJssel op fietsafstand! Toch ben ik pas sinds kort begonnen met het ontdekken van deze rivier. Mijn eerste ontmoeting met de IJssel is veelbelovend.

De nevengeul in de uiterwaarden van de IJssel bij het plaatsje Welsum

30 augustus ’22 – Start ontdekkingstocht

De eerste locatie langs de IJssel waar ik mijn ontdekkingstocht ga starten ligt aan de linkeroever bij het plaatsje Welsum. Fietsend over de dijk zijn wij hier al een enkele keer langs gekomen. Wat direct in het oog springt is de nevengeul bij Welsum. Langs de oever onderaan de dijk staan groepjes wilgen. Zij zijn, zo vermoed ik, bewust zo geplant en geven de oever een mooie uitstraling. Bovendien zijn het ook mooie foto objecten. Op de foto hieronder heb ik een van de groepjes wilgen gefotografeerd vanaf een schiereilandje in de nevengeul. Het oude en fraaie dijkhuisje heb ik bewust meegenomen in de compositie. Dit om het karakteristieke van deze locatie te bekrachtigen.

Groepjes wilgen langs de nevengeul bij Welsum zijn dankbare foto objecten

Omkijken loont

Iets vóór zonsopkomst ben ik op de locatie waar ik mijn foto-ontdekkingstocht in het IJssel landschap wil beginnen. De omstandigheden die ochtend zijn goed. Een lichte sluierbewolking in zuidelijke richting en nauwelijks wind. Helaas is de lucht in de richting van de opkomende zon wolkenloos. Hierdoor blijft een fotogenieke zonsopkomst achterwege. Wel zorgt de opkomende zon voor een fraaie belichting van de enorme lindes op de oever waar ik mij bevind. Het loont dus om direct na zonsopkomst ook eens om te kijken. Overigens loont omkijken tijdens het fotograferen van het landschap altijd.

Bij een wolkenloze hemel duurt de verkleuring door de opkomende zon maar kort
Het licht van de opkomende zon zorgt voor een fraaie belichting van de omgeving

Veel compositiemogelijkheden

Op deze ochtend en op deze locatie is het niet moeilijk om interessante composities te vinden. Door de lage waterstand in de IJssel zijn er strandjes ontstaan tussen de strekdammen. Hierdoor lijken deze dammen als het ware uit het water getild. De kleuren van de begroeiing op de over met de kapitale linden hoog daarbovenuit torent, worden door de opkomende zon extra geaccentueerd. De hierdoor heen slingerende IJssel zorgt uiteindelijk voor een flink scala aan fotomogelijkheden.

Laagwater in de IJssel zorgen voor strandjes tussen de strekdammen

Inzoomen brengt de essentie in beeld

Bij landschapsfotografie gaat naast mijn korte lens met een brandpuntsafstand van 16x55mm, steevast mijn telezoomlens mee. Deze lens, met een brandpuntsafstand van 50x140mm is, hoe vreemd dit ook mag klinken, mijn favoriete landschapslens. Inzoomen op het landschap verandert namelijk het perspectief en daarmee de inhoud van je landschapsopname. Zo zie ik in de verte twee prachtige lindebomen staan. Zij werden door de afstand als het ware opgeslokt door de omgeving. Door in te zoomen haalde ik de bomen naar mij toe. Hierdoor kregen de bomen een veel meer prominente rol in de opname. Bovendien zorgde dit voor een meer sprekende compositie. De twee foto’s hieronder tonen het resultaat.

De mooie grote linden op de foto hierboven worden door de afstand opgeslokt in de omgeving
Ingezoomd daarentegen komen de lindebomen meer los van het geheel en krijgen dus meer aandacht

Wordt vervolgd…

Dat velen beweren dat de IJssel de mooiste rivier in Nederland is, begin ik nu wel te begrijpen. Vooral het meanderen van de IJssel maakt dat deze rivier nu licht voor ligt op de rivier de Lek. Dat ik vaker naar de IJssel zal gaan, dat staat al vast. Sterker nog, ik ga de hele rivier langs zowel op de linker als op de rechter oever. Wordt vervolgd dus…

Hieronder de kaart het gebied van mijn eerste verkenning


FOR MY FOREIGN FOLOWERS

The river IJssel, my first exploration

The IJssel is considered by many to be the most beautiful river in the Netherlands. I can neither confirm nor deny whether this is indeed the case. I don’t know this meandering river through the Province of Gelderland well enough for that. Not yet, but that will certainly change soon.

Promising

As a resident of the Province of Utrecht, I often and really enjoy visiting the floodplains of the nearby river Lek. I have gotten to know the Lek between Vianen and Wijk bij Duurstede well in recent years. An area that offers me an almost inexhaustible source of photo opportunities. Now, for a year, we stay a large part of the year in the Province of Gelderland with the Gelderse IJssel within cycling distance! Yet I only recently started discovering this river. My first encounter with the IJssel is promising.

August 30 ’22 – Start of discovery tour

The first location along the IJssel where I will start my exploration is on the left bank near the town of Welsum. We have passed this place a few times already while cycling over the dike. What immediately catches the eye is the secondary channel at Welsum. There are groups of willows along the bank at the bottom of the dike. I suspect they have been deliberately planted in this way and give the bank a beautiful appearance. Moreover, they are also beautiful photo objects. In the photo below I photographed one of the groups of willow trees from a peninsula in the secondary channel. I deliberately included the old and beautiful dike house in the composition. This is to reinforce the characteristic of this location.

Looking back pays off

Just before sunrise I am at the location where I want to start my photo discovery tour in the IJssel landscape. Conditions that morning are good. A light veil cloud in a southerly direction and hardly any wind. Unfortunately, the sky in the direction of the rising sun is cloudless. This prevents a photogenic sunrise. The rising sun does provide a beautiful illumination of the huge lime trees on the bank where I am. So it pays to look back immediately after sunrise. By the way, it always pays to look back while photographing the landscape.

Many composition options

On this morning and in this location it is not difficult to find interesting compositions. Due to the low water level in the IJssel, small beaches have been created between the breakwaters. As a result, these dams seem to have been lifted out of the water. The colors of the vegetation on the over with the capital lime trees towering high above are accentuated by the rising sun. The IJssel winding through this ultimately provides a wide range of photo opportunities.

Zooming in brings the essence into view

In landscape photography, in addition to my short lens with a focal length of 16x55mm, my telephoto zoom lens always comes along. This lens, with a focal length of 50x140mm, is, strange as it may sound, my favorite landscape lens. Zooming in on the landscape changes the perspective and therefore the content of your landscape shot. In the distance I see two beautiful lime trees. Because of the distance, they were as it were swallowed by the environment. By zooming in I brought the trees towards me. This gave the trees a much more prominent role in the recording. Moreover, this resulted in a more expressive composition. The two pictures below show the result.

To be continued…

I am now beginning to understand that many claim that the IJssel is the most beautiful river in the Netherlands. The meandering of the IJssel in particular means that this river is now slightly ahead of the Lek river. That I will go to the IJssel more often, that is already certain. In fact, I’m going all along the river on both the left and right bank. So to be continued…

4 reacties op “de IJssel – een eerste verkenning

  1. Wat een leuke reactie Anand. Je bent van harte welkom met mij te gaan op de visuele reis langs de IJssel. Wie weet trekt het je zo dat je de afstand toch een keer gaat overbruggen😉

  2. Helaas ligt de IJssel iets te ver weg voor mij maar het is zeker een mooiere rivier dan de Lek. De bochten, kronkelingen en strekdammen geven het een andere sfeer die ik bij de Lek vaak mis. Ik zie dat ook al op je foto’s. Ik ga zeker met je mee op reis langs de IJssel. Groet, Anand.

  3. Een mooie eerste kennismaking en daarbovenop nog een aantal praktische fototips. Wat wil je nog meer…. Bedankt Hans en nog een fijn weekend gewenst.

Jouw reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s