Zes dagen texel, dertien foto’s

Zes dagen Texel, dertien foto’s

Opnieuw wisten wij onze favoriete vakantiewoning op Vakantieperk de Krim op Texel voor een week te boeken. Zes dagen de tijd om wederom te genieten van de natuur, de cultuur en het weer. Alhoewel, achteraf werkte dit laatste niet altijd even goed mee. Hieronder wel van iedere dag dat wij op pad waren een 2-tal foto’s met een korte omschrijving. Een uitzondering hierop is de tweede dag, daarvan zijn om reden 😉 3 foto’s geplaatst. Wanneer je een vergrote uitgave wilt zien en de Exif gegevens wilt bekijken, klik dan op de afbeelding en zonodig op het geopende blad nog eens op de > i < rechtsonder de afbeelding.

23 september ’22

Geen weer

Op de dag van aankomst is het weer alles behalve goed. Het waait hard en het regent meestentijds. Wanneer het ’s middags droog is gaan wij er toch op uit naar het strand bij Paal 28. Daar werpen wij een korte blik op de locatie waar wij morgen hopen te vertrekken voor een wandeling langs de Sluftervallei.

Strandhuisjes

Vervolgens steken wij de duinen over naar het strand. Een enorme rij strandhuisjes aan de voet van de duinen herinnert nu nog aan de voorbije zomer. Nu nog inderdaad, want naar verluid worden de huisjes morgen allemaal gedemonteerd om naar de winteropslag te verhuizen. De dreigende luchten samen met de strandhuisjes, waartussen zich stuifzand heeft opgehoopt, zijn goed voor een aantal fraaie opnames.

24 september ’22

Onze favoriete wandelroute

Geheel volgens de weersvoorspelling lijkt het vandaag een mooie dag te worden. Droog, lekker wat wind en stapelwolken. Prima condities voor de wandeling via een van onze meest favoriete wandelroutes op Texel. Een route die vanaf de parkeerplaats bij Paal 28 start en via een zandpad aan de linkerkant van de zeeduinen naar de Slufter voert. Een prachtige route langs het natte gebied van de Sluftervallei. Een kweldergebied met talloze kreekjes. Kreekjes die bij hoogwater worden gevuld via de verderop gelegen doorgang door de duinen: de Slufter. Een gebied ook dat bezocht wordt door heel veel soorten vogels en daarom niet het hele jaar toegankelijk. Een route die niet alleen prachtig en afwisselend is, maar waar je bovendien nauwelijks een mens tegenkomt. De meesten kiezen namelijk een andere ingang van de Slufter. Een ingang waardoor je vrijwel direct het gebied van de Slufter binnenloopt.

Dubbel genieten

Na een prachtige wandeling langs de duinen en genietend van de kleuren in het kweldergebied, komen wij uiteindelijk uit bij de Slufter. Het laatste deel van het pad gaat over de top van een duinenrij. Vandaar heb je een magnifiek uitzicht op de doorgang door de duinen: De Slufter. Dit is ook de plek waar wij uit de wind van een kop koffie en een broodje genieten. Dubbel genieten dus….

Zand voor de duinen en voedsel voor de zeevogels

Hierna vervolgen wij onze route via het strand aan de andere zijde van de zeeduinen. Het is er weids, heel weids en biedt schitterende beelden van strand, zee en wolken. Ongeveer halverwege wordt een deel van de duinen gerepareerd. Door hoogwater is daar een groot deel van de duinen verdwenen. Via een pijpleiding wordt uit zee zand opgespoten en met groot materieel tegen de duinen aangeschoven. In verband met drijfzand mogen wij alleen via een aangegeven route langs de duinen lopen. De werkzaamheden trekken ontelbare meeuwen en andere soorten zeevogels. Logisch, het opspuiten voert niet alleen zand aan, maar tevens voedsel uit zee voor de vogels.

25 september ’22

Beklimming van de enige berg op Texel

Vandaag een beetje een gok wat weer betreft. Houden wij het droog of…. Hoe dan ook wij gaan vandaag de enige berg op Texel beklimmen. Ja, ja het vlakke eiland kent op het oudste gedeelte een heuse berg. Deze 15 meter hoge(!) heuvel heet de Hoge Berg en is in de IJstijd ontstaan door kleiopstuwing. Het natuurgebied kenmerkt zich onder andere door 12 authentieke schapenboeten en zogenaamde Tuunwoalen. Tuinwallen van opgestapelde graszoden die de verschillende landbouwgrondjes (tuinen) markeerden. Deze kenmerken maken dat wij dit alles met eigen ogen en te voet willen zien.

Met de neus in de boter

De start van de 6,5 kilometer lange wandelroute is bij het VVV kantoor in Den Burg. Wij rijden evenwel eerst het plaatsje zelf in voor een kop koffie. Daar vallen wij met de neus in de boter, want een hardloopspektakel staat op het punt van beginnen. Gelukkig is er nog wel een tafeltje op enkele meters van start en finish. De jonge lopers die de spits afbijten hebben geen geluk en moeten hun twee rondjes om de kern van het dorp in de stromende regen afleggen! Maar ja, ook wij zien het donker in met deze donkere lucht. Gelukkig klaart het op en kunnen wij alsnog op pad. De route is aardig en zeker daar waar deze gaat langs de boeten en tuinwallen. Nee, het is een route die wij niet snel nog eens zullen doen. De fietstocht langs het Wad terug naar het vakantiehuis, spreekt ons meer aan.

26 september ’22

Drijfnat

Vandaag is het plan om opnieuw een voor ons nieuw gebied te gaan ontdekken en wel De Muy. Het duingebied tussen De Koog en de Slufter met verschillende wandelpaden. Met de routeplanner van Route.nl of Routiq stel ik er 3 samen. Omdat de weersverwachtingen niet al te best zijn besluiten wij voor de kortste versie te gaan. Niet veel later nadat wij van start zijn gegaan begint het te regenen. Aanvankelijk hopen wij dat het meevalt, maar de realiteit pakt anders uit. Na ongeveer een uur zijn wij drijfnat weer terug bij de auto. Ondanks dat wij slechts een deel van de geplande route gelopen hebben, gaan wij zeker voor een herkansing!

27 september ’22

Weer geen weer

Het is vandaag een komen en gaan wat de regen betreft. Vooralsnog houdt het weer ons binnenshuis. Op zich niet verkeerd in een mooi huis als dit, maar ja je gaat naar Texel voor de buitenlucht. Gelukkig is de buienradar ons in de middag gunstiger gezind en lijkt het erop dat er een flinke droge periode komt. Voor ons reden voor een korte wandeling door de duinen en het strand. Wij kiezen ervoor bij de Reddingbrigade het duin over te steken naar de aanlegsteiger van de Vriendschap. Vandaar richting de vuurtoren en via een pad door de duinen weer terug naar het startpunt.

De vriendschap

Als wij het duin oversteken zie ik tot mijn verbazing dat de Vriendschap zojuist aanmeert aan de aanlegsteiger. Tot mijn verbazing, want de aanlegsteiger ken ik alleen van de lange rechtop staande palen in het zand. Laat staan dat de Vriendschap, de veerboot tussen Texel en Vlieland, er kon aanmeren. Maar ja, eerder waren wij ook niet tijdens het seizoen op Texel, wel in de maand december. Na een korte wandeling over het strand klimmen wij bij de vuurtoren over het duin. Niet ver van het startpunt kijken wij nog een keer om en zien de vuurtoren in de verte staan.

28 september ’22

Het weer werkt weer mee

Gelukkig zijn de voorspellingen voor vandaag goed. Vol verwachting starten wij ’s morgens vroeg aan de wandeling door het natuurgebied De Muy. Omdat het de hele dag goed weer blijft kiezen wij nu voor de langste route. Een route waarbij wij eerst door de duinen lopen en daarna langs het strand. Een extra lus zit helemaal aan het einde van het strand. Om precies te zijn bij de Slufter. Een mooie gelegenheid om nu de Slufter ook eens vanaf de andere kant te zien.


TRANSLATION

Six days on Texel, thirteen photos

Once again we managed to book our favorite holiday home at Vakantieperk de Krim on Texel for a week. Six days to enjoy nature, culture and weather again. Although, afterwards, the latter did not always work well. Below are 2 photos with a short description of every day we were on the road. An exception to this is the second day, of which 3 photos have been posted for a reason. If you want to see an enlarged edition and want to view the Exif data, click on the image and, if necessary, on the opened sheet again on the > i < at the bottom right of the image.

Sep 23 ’22

no weather

On the day of arrival, the weather is anything but good. The wind is blowing hard and it rains most of the time. When it is dry in the afternoon we go out to the beach at Paal 28. There we take a short look at the location where we hope to leave tomorrow for a walk along the Sluftervallei.

Beach houses

Then we cross the dunes to the beach. An enormous row of beach houses at the foot of the dunes still reminds of the past summer. Now indeed, because it is said that the houses will all be dismantled tomorrow to move to winter storage. The threatening skies, together with the beach houses, between which drifting sand has accumulated, are good for some beautiful shots.

Sep 24 ’22

Our favorite walking route

Entirely according to the weather forecast, today looks like it will be a beautiful day. Dry, nice wind and cumulus clouds. Excellent conditions for the walk via one of our most favorite walking routes on Texel. A route that starts from the parking lot at Paal 28 and leads to the Slufter via a sandy path on the left side of the sea dunes. A beautiful route along the wet area of the Slufter Valley. A salt marsh area with numerous creeks. Creeks that are filled at high water via the passage through the dunes further on: the Slufter. An area also frequented by many species of birds and therefore not accessible all year round. A route that is not only beautiful and varied, but where you also hardly meet a person. Most choose a different entrance to the Slufter. An entrance through which you almost immediately enter the Slufter area.

Double enjoyment

After a beautiful walk along the dunes and enjoying the colors in the salt marsh area, we finally arrive at the Slufter. The last part of the path goes over the top of a row of dunes. From there you have a magnificent view of the passage through the dunes: De Slufter. This is also the place where we enjoy a cup of coffee and a sandwich out of the wind. So enjoy it twice….

Sand for the dunes and food for the seabirds

After this we continue our route via the beach on the other side of the sea dunes. It is wide, very wide and offers beautiful images of the beach, sea and clouds. About halfway through, part of the dunes will be repaired. Due to high water, a large part of the dunes has disappeared. Sand is pumped up from the sea via a pipeline and pushed against the dunes with large equipment. Due to quicksand, we are only allowed to walk along the dunes via a indicated route. The operations attract countless gulls and other species of seabirds. Logically, the spraying not only brings sand, but also food from the sea for the birds.

Sep 25 ’22

Climbing the only mountain on Texel

A bit of a gamble today as far as weather goes. Will we keep it dry or …. Anyway, today we are going to climb the only mountain on Texel. Yes, yes the flat island has a real mountain on the oldest part. This 15 meter high(!) hill is called the Hoge Berg and was created in the Ice Age by clay impoundment. The nature reserve is characterized by, among other things, 12 authentic sheep fines and so-called Tuunwoalen. Garden walls of piled up sod that marked the various agricultural plots (gardens). These characteristics mean that we want to see all this with our own eyes and on foot.

With the nose in the butter

The start of the 6.5 kilometer long walking route is at the tourist office in Den Burg. However, we first drive into the town itself for a cup of coffee. There we fall head over heels in luck, because a running spectacle is about to start. Fortunately, there is still a table a few meters from the start and finish. The young runners who take the lead are out of luck and have to complete their two laps around the center of the village in the pouring rain! But yes, we too see the dark with this dark sky. Fortunately, it clears up and we can still go on the road. The route is nice and certainly where it goes along the fines and garden walls. No, it’s a route we won’t be doing again anytime soon. The bike ride along the Wad back to the holiday home appeals to us more.

Sep 26 ’22

Soaking wet

Today the plan is to again discover an area that is new to us, namely De Muy. The dune area between De Koog and De Slufter with various hiking trails. With the route planner of Route.nl or Routiq I put together 3 of them. Because the weather forecasts are not too good, we decide to go for the shortest version. Not much later after we started it started to rain. Initially we hope that it will not be so bad, but the reality turns out differently. After about an hour we are back at the car soaking wet. Despite the fact that we only walked part of the planned route, we will definitely go for a second chance!

Sep 27 ’22

No weather again

Today is a coming and going as far as the rain is concerned. For now, the weather is keeping us indoors. Not bad in itself in a beautiful house like this, but yes you go to Texel for the outdoors. Fortunately, the rainfall radar is more favorable to us in the afternoon and it seems that there will be a considerable dry period. For us reason for a short walk through the dunes and the beach. We choose to cross the dune at the Rescue Brigade to the Friendship jetty. From there towards the lighthouse and via a path through the dunes back to the starting point.

The friendship

When we cross the dune, I see to my surprise that the Vriendschap has just docked at the jetty. To my surprise, because I only know the jetty from the long upright poles in the sand. Let alone that the Vriendschap, the ferry between Texel and Vlieland, could moor there. But yes, earlier we were not on Texel during the season, but in the month of December. After a short walk on the beach we climb over the dune at the lighthouse. Not far from the starting point we look back again and see the lighthouse in the distance.

Sep 28 ’22

The weather is cooperating again

Fortunately, the forecast for today is good. Full of expectations we start early in the morning with the walk through the De Muy nature reserve. Because the weather remains good all day, we now opt for the longest route. A route in which we first walk through the dunes and then along the beach. An additional loop sits at the very end of the beach. To be precise with the Slufter. A great opportunity to see the Slufter from the other side.

8 reacties op “Zes dagen texel, dertien foto’s

  1. Wat heerlijk om het eiland van uit jouw perspectief en bepaalde dingen zo te herkennen uit mijn geheugen. Mooi.

Jouw reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s