De Bossenwaard, op zoek naar kleur

Bont kleurenpalet

Om te beginnen moet ik eigenlijk de titel van dit stuk aanvullen met: “En wat heb ik ervan geleerd?” Wat en hoe, dat lees je vanzelf wel hierna.

Na precies een jaar bezocht ik onlangs opnieuw De Bossenwaarden bij IJsselstein (Utrecht). Een uiterwaard langs rivier de Lek waar het enkele jaren geleden nog paars zag van de bloeiende Grote Kattenstaat. De paarse kleur overheerste vorig jaar al niet meer en dit jaar was dit niet anders. Gelukkig groeit en bloeit de Kattenstaart er nog wel, maar nu in groepen verspreid over het gebied. Andere plantensoorten tieren er nu ook welig, zoals Watermunt, Kamille, Zuring en nog veel meer soorten. Deze variatie in vegetatie zorgt nu voor een bonte mengeling aan kleuren.

De weidsheid vastleggen

Dit kleurenpalet in combinatie met het gevarieerde landschap maakt dat de Bossenwaard bij IJsselstein fotogeniek. Dit maal besloot ik om panorama opnames te maken om zodoende de weidsheid en de kleurenpracht goed in beeld te krijgen.

Mijn werkwijze

Bij het maken van panorama opnames gebruik hoofdzakelijk mijn Fujifilm XT3 en daarop mijn telezoom lens (50-140mm) of mijn standaard lens (16-55mm). Deze ochtend maakte ik de eerste serie foto’s met de 16-55 mm lens. Deze plaats ik in de portretstand op mijn statief om zodoende bovenin en onderin de foto meer beeld te hebben dan in de landschapsstand. De uiteindelijke panorama foto heeft, genomen de portretstand, dan ook een meer normale fotoverhouding (4:3, 3:2 of 16:9). Een serie foto’s gemaakt in Landschapsstand levert uiteindelijk een lang en smal gerekte panorama foto op.

Mijn lens

De opnames terugkijkend op het display vond ik dat er toch nog te weinig beeld bovenin en onderin de foto was. Daarop besloot ik om mijn groothoeklens (10-24mm) te gaan gebruiken. De opnames lieten beduidend meer zien van aan de boven- en onderkant. Zo maakte ik in de Bossenwaard die ochtend de ene na de andere serie voor de uiteindelijke panoramabeelden.

Krommingen

Eenmaal thuis liet ik Lightroom een van de series opnames samenvoegen tot een panorama opname. Tot mijn verbazing zag ik op de foto dat in de horizon een deuk zat. Dit was ook het geval bij de volgende serie foto’s die ik door Lightroom liet omzetten naar een panorama foto. Het duurde even voordat ik erachter kwam wat hieraan ten grondslag lag. De veroorzaker, naast ikzelf, was de groothoeklens! Waar ik namelijk geen rekening mee had gehouden was de zogenaamde kromming (distorsion) die mijn groothoeklens geeft als deze volledig is uitgezoomd.

Achteraf gezien……

De 10 mm brandpuntsafstand van mijn groothoeklens, is weliswaar goed voor een prachtig breed gezichtsveld, maar ook de veroorzaker van cilindervorming in de foto. Deze vervorming kun je minimaliseren door een paar millimeter in te zoomen. Hierdoor maak je de brandpuntsafstand iets korter waardoor de cilindervorming ook vermindert. Bij het maken van de panorama foto’s had ik niet ingezoomd, dus…..krommingen in iedere foto. Lightroom kan veel, maar was niet in staat om de uiteindelijke panorama foto geheel vrij te maken van de kromming. Het gevolg: de deuken in het beeld. Achteraf gezien had ik dus iets moeten inzoomen voor mijn gewenste panorama foto’s. Maar ja, achteraf is……….😉

De foto hierboven is eveneens een panorama foto en onlangs genomen op de Veluwe. Deze heb ik geplaatst als voorbeeld dat de 55mm lens geen vervorming geeft, maar wel een geslaagde panorama foto.


Translation 🇬🇧

Looking for colors

Color palette

For starters, I should actually complete the title of this piece with, “And what did I learn from it?” What and how, you will read that yourself later.

After exactly one year, I recently visited De Bossenwaarden near IJsselstein (Utrecht) again. A floodplain along the river Lek where a few years ago it still looked purple from the blooming purple loosestrife. The purple color was no longer dominant last year and this year was no different. Fortunately, purple loosestrife still grows and blooms there, but now in groups spread over the area. Other plant species are now also flourishing, such as water mint, chamomile, sorrel and many more species. This variation in vegetation now provides a colorful mixture of colors.

Capturing the vastness

This color palette in combination with the varied landscape makes the Bossenwaard near IJsselstein photogenic. This time I decided to make panorama shots in order to get a good picture of the vastness and the beautiful colors.

My method

When making panorama shots I mainly use my Fujifilm XT3 and on it my telephoto zoom lens (50-140mm) or my standard lens (16-55mm). This morning I took the first series of photos with the 16-55 mm lens. I place this on my tripod in portrait mode in order to have more image at the top and bottom of the photo than in landscape mode. The final panorama photo, taken in portrait mode, therefore has a more normal photo ratio (4:3, 3:2 or 16:9). A series of photos taken in Landscape mode eventually results in a long and narrow stretched panorama photo.

My lens

Looking back at the recordings on the display, I found that there was still too little image at the top and bottom of the photo. So I decided to start using my wide-angle lens (10-24mm). The shots showed significantly more from the top and bottom. That morning I made one series after another in the Bossenwaard for the final panorama images.

Distortion

Once at home I let Lightroom merge one of the series of shots into a panorama shot. To my surprise I saw in the photo that there was a dent in the horizon. This was also the case with the next series of photos that I had Lightroom convert to a panorama photo. It took me a while to figure out what was behind this. The culprit, besides myself, was the wide angle lens! What I had not taken into account was the so-called curvature (distortion) that my wide-angle lens gives when it is fully extended.

In hindsight……

The 10 mm focal length of my wide-angle lens, although good for a beautiful wide field of view, is also the cause of cylinder formation in the photo. You can minimize this distortion by zooming in a few millimeters. This makes the focal length slightly shorter, which also reduces the cylinder formation. When making the panorama photos I hadn’t zoomed in, so…..curvatures in every photo. Lightroom can do a lot, but was not able to completely free the final panorama photo from the curvature. The result: the dents in the image. In retrospect I should have zoomed in a bit for my desired panorama photos. But yes, afterwards it is……….

The last photo is also a panorama photo and recently taken on the Veluwe. I have placed this as an example that the 55mm lens gives no distortion, but a successful panorama photo.

4 reacties op “De Bossenwaard, op zoek naar kleur

  1. Translation: You’re welcome Lisa! Thank you for the tip, because you gave me the idea to translate my texts. Nice to read that you appreciate my work in word and image. Visit your website today, maybe we’ll meet there too 😉. Have a nice weekend and best regards from the Netherlands.

  2. Thank you so much for adding the English translation. I’m glad to know what some of those lovely riparian plants are. So nice the biodiversity is increasing. I didn’t notice the photographic dent you mentioned. I feel lucky to get to enjoy the artistic work you created.

  3. Wat leuk je verhaal Hans. Zeker iets om te onthouden, Maar inderdaad wat een verschil met de foto’s die ik heb van dit gebied. Weet niet precies welk jaar het geweest is, maar was één zee van kattenstaarten.

Jouw reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s